Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 7

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Vladimir Otrepyev 151 Ivan Malashenko 200 win Ivan Malashenko Edit
IlyaPushkar 55 Anton Godunov 81 win Anton Godunov Edit
Mikhail Mikheev 200 Pavel Sagatovsky 41 win Mikhail Mikheev Edit
Dmitriy Tochenov 100 Vladimir Klimenkov 200 win Vladimir Klimenkov Edit
Kirill Andreev 77 Artem Kropachev @SogeMoge 181 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Ilya Zubarev 75 AleksanderMalchikov 98 win AleksanderMalchikov Edit
Kirill Moskalenko bye Edit
Edit | Back