Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Maxim Shavarin 106 Dmitriy Tochenov 200 win Dmitriy Tochenov Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 25 Sergey Krasnokutskiy 51 win Sergey Krasnokutskiy Edit
Sergey Romanenko 47 Ivan Malashenko 172 win Ivan Malashenko Edit
Oleg Karyakin 101 Mikhail Mikheev 200 win Mikhail Mikheev Edit
Kirill Andreev 200 Ilya Zubarev 89 win Kirill Andreev Edit
Vladimir Klimenkov 78 Valentin Soldatkin 200 win Valentin Soldatkin Edit
AleksanderMalchikov 60 Anton Godunov 106 win Anton Godunov Edit
Vladimir Otrepyev bye Edit
Edit | Back