Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Oleg Karyakin 168 Dmitriy Tochenov 180 win Dmitriy Tochenov Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 60 Maxim Shavarin 102 win Maxim Shavarin Edit
Valentin Soldatkin 74 Kirill Andreev 200 win Kirill Andreev Edit
Ilya Zubarev 55 Sergey Romanenko 200 win Sergey Romanenko Edit
AleksanderMalchikov 19 Sergey Krasnokutskiy 113 win Sergey Krasnokutskiy Edit
Ivan Malashenko 200 Mikhail Mikheev 76 win Ivan Malashenko Edit
Vladimir Klimenkov 124 Vladimir Otrepyev 85 win Vladimir Klimenkov Edit
Anton Godunov bye Edit
Edit | Back