Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Maxim Shavarin 200 Valentin Soldatkin 59 win Maxim Shavarin Edit
Sergey Krasnokutskiy 38 Dmitriy Tochenov 130 win Dmitriy Tochenov Edit
AleksanderMalchikov 60 Oleg Karyakin 138 win Oleg Karyakin Edit
Mikhail Mikheev 49 Artem Kropachev @SogeMoge 77 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Vladimir Otrepyev 76 Ivan Malashenko 200 win Ivan Malashenko Edit
Sergey Romanenko 133 Vladimir Klimenkov 56 win Sergey Romanenko Edit
Anton Godunov 95 Ilya Zubarev 145 win Ilya Zubarev Edit
Kirill Andreev bye Edit
Edit | Back