Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 2

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Pasha Dolgov @Dolsha 9 Voronga 15 win Voronga Edit
Kirill Moskalenko 3 Vag Vagovich (Valeri) 20 win Vag Vagovich (Valeri) Edit
Edit | Back