Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 2

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Pasha Dolgov @Dolsha 17 Vag Vagovich (Valeri) 11 win Pasha Dolgov @Dolsha Edit
Kirill Moskalenko 10 Voronga 20 win Voronga Edit
Edit | Back