Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 2

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Pasha Dolgov @Dolsha 20 Kirill Moskalenko 7 win Pasha Dolgov @Dolsha Edit
Vag Vagovich (Valeri) 10 Voronga 9 win Vag Vagovich (Valeri) Edit
Edit | Back