Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 3

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Xian Yong Lim 20 KF Lee 11 win Xian Yong Lim Edit
Dawei Chua TW 20 Jared Law 13 win Dawei Chua TW Edit
Low Sheng Ren 20 Meng Tee Teng (TMT) 10 win Low Sheng Ren Edit
Edit | Back