Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 3

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dawei Chua TW 13 Low Sheng Ren 9 win Dawei Chua TW Edit
Xian Yong Lim 23 Jared Law 15 win Xian Yong Lim Edit
Meng Tee Teng (TMT) 3 KF Lee 5 win KF Lee Edit
Edit | Back