Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 4

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Maxim Shavarin 3 Anton Godunov 4 win Anton Godunov Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 17 AleksandrMalchikov 6 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Boris Shmorgun 14 Kirill Moskalenko 20 win Kirill Moskalenko Edit
Ivan Malashenko 27 Pasha Dolgov @Dolsha 5 win Ivan Malashenko Edit
Edit | Back