Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitriy Tochenov 200 Roman Kovalenko 96 win Dmitriy Tochenov Edit
Maxim Shavarin 24 Artem Kropachev @SogeMoge 157 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Kirill Moskalenko 200 Ivan Malashenko 92 win Kirill Moskalenko Edit
AleksandrMalchikov 23 Kirill Andreev 82 win Kirill Andreev Edit
Anton Godunov 101 Vladimir Otrepyev 70 win Anton Godunov Edit
Edit | Back