Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Kirill Andreev 0 Artem Kropachev @SogeMoge 0 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Kirill Moskalenko 85 Anton Godunov 64 win Kirill Moskalenko Edit
Ivan Malashenko 25 Maxim Shavarin 102 win Maxim Shavarin Edit
Dmitriy Tochenov 149 AleksandrMalchikov 72 win Dmitriy Tochenov Edit
Vladimir Otrepyev 115 Roman Kovalenko 200 win Roman Kovalenko Edit
Edit | Back