Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 4

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Artem Kropachev @SogeMoge 125 Dmitriy Tochenov 134 win Dmitriy Tochenov Edit
Kirill Moskalenko 133 Vladimir Otrepyev 200 win Vladimir Otrepyev Edit
Roman Kovalenko 104 Kirill Andreev 106 win Kirill Andreev Edit
Maxim Shavarin 99 AleksandrMalchikov 65 win Maxim Shavarin Edit
Edit | Back