Round Number: 5 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Александр Маришенков 200 Shuul 28 win Александр Маришенков Edit
Viktoria Nakonechna 51 Михайло Лисиця 200 win Михайло Лисиця Edit
Дмитро Наконечний 139 Alexander Raskeld 200 win Alexander Raskeld Edit
Богдан Іванцов bye Edit
Andrii Bychkov 90 Andrij Ghorbunov 55 win Andrii Bychkov Edit
Хамський Вячеслав 96 Vitaliy Borkovskiy 129 win Vitaliy Borkovskiy Edit
Andii Tryniak 117 Redrick 200 win Redrick Edit
Pavlo Kaimakov 82 Igor Zhitinskiy 200 win Igor Zhitinskiy Edit
Edit | Back