Round Number: 5 Round Type: swiss Matches: 7

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Andrii Bychkov 0 Pavlo Kaimakov 200 win Pavlo Kaimakov Edit
Андрей Романов 162 Andrij Ghorbunov 101 win Андрей Романов Edit
Alexander Raskeld 200 Alexander Shepard 100 win Alexander Raskeld Edit
Dmytro Rybchynskyi 200 Vitaliy Borkovskiy 67 win Dmytro Rybchynskyi Edit
Redrick 162 Shuul 125 win Redrick Edit
Igor Zhitinskiy 152 Хамський Вячеслав 124 win Igor Zhitinskiy Edit
Дмитро Наконечний bye Edit
Edit | Back