Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Alexey Averyanov @Averik 63 Artem Kropachev @SogeMoge 164 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Rick Antilles 94 Petr Zaytsev 66 win Rick Antilles Edit
Batrakov Vadim 0 Dmitrii Titkov 200 win Dmitrii Titkov Edit
Galitskiy Viacheslav 200 yca (Aleksandr) 47 win Galitskiy Viacheslav Edit
Anton Godunov 107 Viktor Nielipowicz 83 win Anton Godunov Edit
Vladimir Petrov 21 Denis Medvedev 95 win Denis Medvedev Edit
Andrei Sverkunov 119 Anton Dovgiy 200 win Anton Dovgiy Edit
Marat Kozhakhmetov bye Edit
Edit | Back