Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Vladimir Petrov 93 Dmitrii Titkov 200 win Dmitrii Titkov Edit
Denis Medvedev 75 Artem Kropachev @SogeMoge 200 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Petr Zaytsev 85 Galitskiy Viacheslav 118 win Galitskiy Viacheslav Edit
Alexey Averyanov @Averik 152 Anton Godunov 71 win Alexey Averyanov @Averik Edit
Andrei Sverkunov 66 Rick Antilles 160 win Rick Antilles Edit
Anton Dovgiy 40 Viktor Nielipowicz 200 win Viktor Nielipowicz Edit
Marat Kozhakhmetov 43 yca (Aleksandr) 200 win yca (Aleksandr) Edit
Batrakov Vadim bye Edit
Edit | Back