Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Petr Zaytsev bye Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 132 Rick Antilles 69 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Viktor Nielipowicz 63 Denis Medvedev 200 win Denis Medvedev Edit
Anton Godunov 77 yca (Aleksandr) 67 win Anton Godunov Edit
Dmitrii Titkov 200 Anton Dovgiy 66 win Dmitrii Titkov Edit
Andrei Sverkunov 126 Galitskiy Viacheslav 200 win Galitskiy Viacheslav Edit
Alexey Averyanov @Averik 200 Batrakov Vadim 18 win Alexey Averyanov @Averik Edit
Marat Kozhakhmetov 0 Vladimir Petrov 52 win Vladimir Petrov Edit
Edit | Back