Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 6

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitriy Tochenov 159 Kirill Andreev 125 win Dmitriy Tochenov Edit
Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот 87 Anton Godunov 136 win Anton Godunov Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 101 Valentin Soldatkin 100 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
zRuslan 142 Vladimir Klimenkov 50 win zRuslan Edit
Vladimir Otrepyev 173 Igor [email protected] 200 win Igor [email protected] Edit
AleksanderMalchikov 101 Ilya Zubarev 200 win Ilya Zubarev Edit
Edit | Back