Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 6

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Valentin Soldatkin 111 Dmitriy Tochenov 200 win Dmitriy Tochenov Edit
zRuslan 48 Artem Kropachev @SogeMoge 68 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Igor [email protected] 159 Kirill Andreev 200 win Kirill Andreev Edit
Anton Godunov 125 Vladimir Otrepyev 73 win Anton Godunov Edit
Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот 147 AleksanderMalchikov 131 win Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот Edit
Vladimir Klimenkov 200 Ilya Zubarev 73 win Vladimir Klimenkov Edit
Edit | Back