Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 6

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitriy Tochenov 200 Vladimir Klimenkov 70 win Dmitriy Tochenov Edit
AleksanderMalchikov 54 Anton Godunov 92 win Anton Godunov Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 0 Kirill Andreev 0 win Kirill Andreev Edit
Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот 200 Vladimir Otrepyev 31 win Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот Edit
Valentin Soldatkin 200 Ilya Zubarev 150 win Valentin Soldatkin Edit
Igor [email protected] 103 zRuslan 150 win zRuslan Edit
Edit | Back