Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitrii Titkov 39 Sergei Sertakov 150 win Sergei Sertakov Edit
Krivonogov Evgeniy 102 Rick Antilles 76 win Krivonogov Evgeniy Edit
Galitskiy Viacheslav 115 Mikhail Mikheev 112 win Galitskiy Viacheslav Edit
Alexey Averyanov @Averik 100 Konstantin Pavlov 132 win Konstantin Pavlov Edit
Petr Zaytsev 104 Artem Kropachev @SogeMoge 123 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Vag Vagovich (Valeri) 147 Denis Medvedev 98 win Vag Vagovich (Valeri) Edit
AlexMarlow (Aleksandr) 65 Ivan Malashenko 200 win Ivan Malashenko Edit
Marat Kozhakhmetov 85 Anton Vdovichenko 120 win Anton Vdovichenko Edit
Edit | Back