Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Krivonogov Evgeniy 74 Dmitrii Titkov 200 win Dmitrii Titkov Edit
Sergei Sertakov 48 Mikhail Mikheev 39 win Sergei Sertakov Edit
Konstantin Pavlov 123 Petr Zaytsev 100 win Konstantin Pavlov Edit
AlexMarlow (Aleksandr) 68 Alexey Averyanov @Averik 170 win Alexey Averyanov @Averik Edit
Denis Medvedev 0 Rick Antilles 49 win Rick Antilles Edit
Galitskiy Viacheslav 200 Vag Vagovich (Valeri) 57 win Galitskiy Viacheslav Edit
Ivan Malashenko 200 Anton Vdovichenko 14 win Ivan Malashenko Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 40 Marat Kozhakhmetov 18 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Edit | Back