Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitrii Titkov 200 Galitskiy Viacheslav 67 win Dmitrii Titkov Edit
Krivonogov Evgeniy 200 Konstantin Pavlov 151 win Krivonogov Evgeniy Edit
Petr Zaytsev 109 Mikhail Mikheev 151 win Mikhail Mikheev Edit
Denis Medvedev 80 Sergei Sertakov 98 win Sergei Sertakov Edit
Vag Vagovich (Valeri) 200 Artem Kropachev @SogeMoge 151 win Vag Vagovich (Valeri) Edit
Ivan Malashenko 34 Rick Antilles 136 win Rick Antilles Edit
AlexMarlow (Aleksandr) 128 Anton Vdovichenko 96 win AlexMarlow (Aleksandr) Edit
Marat Kozhakhmetov 34 Alexey Averyanov @Averik 60 win Alexey Averyanov @Averik Edit
Edit | Back