Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitrii Titkov 65 Anton Vdovichenko 50 win Dmitrii Titkov Edit
Rick Antilles 40 Mikhail Mikheev 46 win Mikhail Mikheev Edit
Galitskiy Viacheslav 129 Artem Kropachev @SogeMoge 99 win Galitskiy Viacheslav Edit
Marat Kozhakhmetov 75 Konstantin Pavlov 100 win Konstantin Pavlov Edit
Denis Medvedev 200 AlexMarlow (Aleksandr) 147 win Denis Medvedev Edit
Krivonogov Evgeniy 98 Alexey Averyanov @Averik 76 win Krivonogov Evgeniy Edit
Petr Zaytsev 151 Vag Vagovich (Valeri) 123 win Petr Zaytsev Edit
Ivan Malashenko 38 Sergei Sertakov 67 win Sergei Sertakov Edit
Edit | Back