Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Igor [email protected] 100 Dmitriy Tochenov 131 win Dmitriy Tochenov Edit
AleksanderMalchikov 27 Artem Kropachev @SogeMoge 95 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Kirill Andreev 99 Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот 171 win Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот Edit
Valentin Soldatkin 200 Ivan Malashenko 151 win Valentin Soldatkin Edit
Maxim Shavarin bye Edit
Edit | Back