Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitriy Tochenov 149 Pavel Berezov @Гранд Мофф Кот 131 win Dmitriy Tochenov Edit
Kirill Andreev 72 Igor [email protected] 200 win Igor [email protected] Edit
AleksanderMalchikov 132 Ivan Malashenko 123 win AleksanderMalchikov Edit
Maxim Shavarin 96 Valentin Soldatkin 200 win Valentin Soldatkin Edit
Artem Kropachev @SogeMoge bye Edit
Edit | Back