Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
ANATOLII KONOVALOV 152 Ivan Malashenko 152 win ANATOLII KONOVALOV Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 45 Dmitriy Tochenov 200 win Dmitriy Tochenov Edit
Maxim Bolgarin 85 AleksandrMalchikov 112 win AleksandrMalchikov Edit
Kirill Andreev 99 Viktor Nielipowicz 179 win Viktor Nielipowicz Edit
Sergey Romanenko 0 Maxim Shavarin 200 win Maxim Shavarin Edit
Edit | Back