Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
ANATOLII KONOVALOV 200 Dmitriy Tochenov 47 win ANATOLII KONOVALOV Edit
Artem Kropachev @SogeMoge 110 Kirill Andreev 75 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Ivan Malashenko 148 Sergey Romanenko 137 win Ivan Malashenko Edit
Viktor Nielipowicz 38 AleksandrMalchikov 52 win AleksandrMalchikov Edit
Maxim Shavarin 112 Maxim Bolgarin 126 win Maxim Bolgarin Edit
Edit | Back