Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitriy Tochenov 100 Sergey Romanenko 74 win Dmitriy Tochenov Edit
Kirill Andreev 95 Valentin Soldatkin 200 win Valentin Soldatkin Edit
Viktor Nielipowicz 44 Artem Kropachev @SogeMoge 133 win Artem Kropachev @SogeMoge Edit
Vladimir Klimenkov 113 Александр Мальчиков 122 win Александр Мальчиков Edit
Maxim Shavarin 111 Ilya Zubarev 107 win Maxim Shavarin Edit
Edit | Back