Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 4

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Marat Kozhakhmetov 98 Galitskiy Viacheslav 155 win Galitskiy Viacheslav Edit
Kirill Kanunnikov 200 Denis Medvedev 123 win Kirill Kanunnikov Edit
yca (Aleksandr) 63 Dmitrii Titkov 76 win Dmitrii Titkov Edit
Batrakov Vadim 68 Rick Antilles 100 win Rick Antilles Edit
Edit | Back