Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Dmitry Khabarov 128 Sergey Romanenko 78 win Dmitry Khabarov Edit
Dmitriy Tochenov 153 Artem Kropachev 76 win Dmitriy Tochenov Edit
Денис Изосимов 25 Kirill Andreev 21 win Денис Изосимов Edit
Maxim Bolgarin 132 Ivan Malashenko 38 win Maxim Bolgarin Edit
Aleksey Agalin 52 Maxim Shavarin 26 win Aleksey Agalin Edit
Edit | Back