Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 4

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Max Afanasev 80 Dmitrii Titkov 200 win Dmitrii Titkov Edit
Vladimir Petrov 94 Alex Usachev 159 win Alex Usachev Edit
Denis Medvedev 200 Galitskiy Viacheslav 148 win Denis Medvedev Edit
Batrakov Vadim 147 Marat Kozhakhmetov 34 win Batrakov Vadim Edit
Edit | Back