Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 4

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Denis Medvedev 70 Dmitrii Titkov 160 win Dmitrii Titkov Edit
Galitskiy Viacheslav 129 Max Afanasev 200 win Max Afanasev Edit
Alex Usachev 108 Marat Kozhakhmetov 94 win Alex Usachev Edit
Batrakov Vadim 114 Vladimir Petrov 154 win Vladimir Petrov Edit
Edit | Back