Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 5

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Butan 150 Mateusz 98 win Butan Edit
Pawel 0 Smalec 200 win Smalec Edit
Morlokus 200 Payback 127 win Morlokus Edit
Sandman 0 bye Edit
Muzyk 135 Dydu 179 win Dydu Edit
Edit | Back